Vedtægter

Gældende vedtægter for specialklubben for hollandske hyrdehunde


NAVN OG FORMÅL § 1-3
Navn og hjemsted
§ 1
1.1: Klubbens navn er Specialklubben for Hollandske Hyrdehunde (SHH). Dens hjemsted og værneting    er formandens adresse.

KLUBBENS FORMÅL
§ 2
2.1: Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser:
- at fremme avl af fysisk og mentalt sunde, ædle og racetypiske hollandske hyrdehunde
- at afholde udstillinger
- at arbejde for stadig bedring af hollandske hyrdehunde som brugshund
- at indstille brugs- og udstillingsdommere til uddannelse i Dansk Kennel Klub
- at udgive et digitalt nyhedsbrev
2.2: Specialklubben for Hollandske Hyrdehunde er til enhver tid underlagt de bestående regler for Dansk Kennel Klub.

AVLSARBEJDE
§ 3
3.1: Specialklubben for Hollandske Hyrdehunde er Dansk Kennel Klubs sagkyndige vedrørende racen.
3.2: Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde samt at indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger; dog med godkendelse af
Dansk Kennel Klub.

MEDLEMMER OG KONTINGENT § 4-6
Medlemmer
§ 4
4.1: Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i Dansk Kennel Klub.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Dansk Kennel Klubs formand og
administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer, dog uden stemmeret. De har på Klubbens GF
og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.
4.2: Valgbare og stemmeberettigede i klubbens anliggender er samtlige myndige medlemmer, der ikke
er i kontingent-restance. Jvf. dog § 4.3 og § 12.2
4.3: Intet medlem kan, før efter mindst et års uafbrudt medlemskab og kun ved personligt fremmøde på
generalforsamlingen, modtage valg til bestyrelsen, eller til suppleant til denne.
4.4: Dersom det på generalforsamlingen viser sig, at der ikke er et tilstrækkeligt antal valgbare
kandidater til bestyrelsen eller suppleanter til denne, kan generalforsamlingen på dagen foreslå
valgbare kandidater. De ifølge § 12.1 på "Den endelige dagsorden" foreslåede, valgbare kandidater er
på forhånd valgt inden generalforsamlingens eventuelle forslag.

§ 5
5.0 Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse deres e-mailadresse til klubben. Et medlem har selv
ansvaret for, at den oplyste e-mailadresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis
medlemmet skifter e-mailadresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis
medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen
ikke kommer frem til medlemmet.
5.1 Når klubben har registreret en e-mailadresse på et medlem, er klubben berettiget til at have
elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a.
indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art elektronisk.
Klubben kan i al korrespondance, både pr. post og e-mail, henvise til, at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.

Ophør
5.2 Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til klubbens kasserer.
Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke. Hvert år d. 1 december udsendes regningen for kontingentet, hvis dette ikke er betalt d. 2 januar fremsendes en rykker som skal betales inden for 14 dage. Det er medlemmernes eget ansvar at tjekke op på at de har modtaget regningen på mail. Hvis man betaler for sent, altså efter d. 2 januar, betragtes vedkommende som et nyt medlem i forbindelse med stemmeret og valgbarhed. 

KONTINGENT
§ 6
6.1 Generalforsamlingen/bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
6.2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. 
6.3. Der findes 2 former for medlemskaber; enkeltmedlemskab og parmedlemskab. Ved
parmedlemskab skal forstås ægtefæller eller ugifte samlevende på samme adresse. Børn under 18 år
indgår i medlemskabet uden stemmeret på Generalforsamlingen.

DISCIPLINÆRSAGER
§ 7
7.1: Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes
disciplinære foranstaltninger overfor vedkommende.
7.2: Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a) Tildeling af 1) misbilligelse, 2) eller advarsel
b) Frakendelse af kennelmærke
c) Frakendelse af tillidshverv
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
f) Eksklusion
g) Nedlæggelse af avlsforbud.
NB: Specialklubben for Hollandske Hyrdehundes bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet a i
anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKKs disciplinærnævn. Der henvises i
øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger.
7.3: Specialklubben for Hollandske Hyrdehundes bestyrelse kan, når grundlaget for en disciplinærsag
er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendigt, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes
midlertidig beslutning om foranstaltninger over for den eller de indklagede i overensstemmelse med
DKKs love § 26.
En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst
i 6 måneder.

LEDELSE OG REGNSKAB § 8-10
Klubbens ledelse
§ 8
8.1: Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og to bestyrelsesmedlemmer.
8.2: Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer næstformand, kasserer, brugshundeansvarlig og
avlsansvarlig. Bestyrelsen kan nedsætte interne eller eksterne ad hoc udvalg.

BESTYRELSENS ARBEJDE
§ 9
9.1: Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Tid og
sted afgøres af formanden.
9.2: Ved bestyrelsesmøder skal mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til stede, før bestyrelsen er
beslutningsdygtig.
9.3: Nedlægger et bestyrelsesmedlem sit hverv, skal bestyrelsen indkalde suppleanten.
9.4: Ved formandens fravær eller udtræden af bestyrelsen, ledes klubben af næstformanden til næste
ordinære generalforsamling.
9.5: Klubbens repræsentanter i Dansk Kennel Klubs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal
være medlemmer af Dansk Kennel Klub.

REGNSKAB
§ 10
10.1: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret
så betids, at det kan fremsendes digitalt i marts. Samtidigt fremsendes bestyrelsens budgetforslag for
det kommende år.

GENERALFORSAMLING OG VALG § 11-14
Ordinær generalforsamling
Indkaldelse og forslag
§ 11
11.1: Den årlige generalforsamling afholdes i marts/april og indkaldes digitalt med mindst ni ugers
varsel.
11.2: Navnene på afgående formand og bestyrelsesmedlemmer, samt om disse er villige til at modtage
genvalg, tillige med navnene på de af bestyrelsen foreslåede kandidater, meddeles samtidig med
indvarslingen til generalforsamlingen.
11.3: Eventuelle forslag til formand og bestyrelse samt andre forslag skal være sekretæren i hænde
senest syv uger før generalforsamlingen, hvorefter samtlige navne meddeles på dagsordenen for
generalforsamlingen.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 12
Dagsorden
Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af tre stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens fremlæggelse af:
a) det reviderede regnskab til godkendelse.
b) budgetforslag til behandling og godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for næste år.
6. Indkomne forslag.
7. Lige år: Valg af formand og to suppleanter. Ulige år: Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to
suppleanter.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.
12.1: Den endelige dagsorden, med navnene på samtlige foreslåede kandidater samt indsendte
forslag, skal være alle stemmeberettigede medlemmer i hænde senest otte dage før
generalforsamlingen.
12.2: Stemmeret betinges af mindst tre måneders uafbrudt medlemskab - se i øvrigt § 4.2 og § 4.3.
Kvittering/dokumentation for rettidig betalt kontingent skal på forlangende forevises på
generalforsamlingen.
12.3: Tyve procent (20%) og derover af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer kan forlange
skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
12.4: På generalforsamlingen leder formanden valget af tre stemmetællere og dirigent.
12.5: Stemmerne/stemmesedlerne optælles på generalforsamlingen af tre stemmetællere, valgt på
generalforsamlingen.

VALG OG VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 13
13.1: Beslutninger, herunder vedtægtsændringer, træffes ved flertal af de afgivne stemmer på
generalforsamlingen. Ved valg af formand jvf. dog § 13.2. Ved ophævelse af klubben jvf. dog § 15. Intet
forslag kan behandles/komme til afstemning på den årlige generalforsamling/ekstraordinære
generalforsamling, dersom forslagsstilleren/stillerne ikke personligt er til stede. Er der flere
forslagsstillere om samme forslag, skal minimum en af disse være personligt til stede.
Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er godkendt af DKK. Det skal endvidere altid af
vedtægterne fremgå, hvornår ændringer af hvilke vedtægter er godkendt af DKK.
13.2: Formanden vælges ved flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
13.3: Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
13.4: Hvert år vælges to suppleanter, der indgår efter stemmetal. Indgår en suppleant i bestyrelsen, er
denne valgt for samme periode, som det afgåede bestyrelsesmedlem.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 14
14.1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når
mindst femogtyve procent (25%) af medlemmerne skriftligt begærer det. Begæringen må indeholde
samtlige medlemmers personlige underskrifter og adresser samt angivelse af de forslag, der ønskes
behandlet. Begæringen sendes til formanden.
14.2: Bestyrelsen har pligt til at indkalde generalforsamlingen senest 30 dage efter
begæringens modtagelse med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde
meddelelse om dagsorden, og kun de på denne opførte sager kan behandles.

KLUBBENS OPHØR
§ 15
15.1: Klubbens ophævelse kan kun besluttes på en ordinær generalforsamling, når forslag herom
fremgår af dagsordenen. Der kræves 3/4 majoritet af klubbens tilstedeværende, stemmeberettigede
medlemmer, samt at en skriftlig urafstemning godkender ophævelsen.
15.2: Beslutninger, der er afgjort ved urafstemning, kan ikke fremføres på generalforsamlingen før efter
to års forløb fra urafstemningen.
15.3: Klubbens formue må ved ophævelse kun anvendes i hundesportens interesse, efter derom af
generalforsamlingen nærmere truffen beslutning.